404 Chatke-Kok 1.0 oz 2.88 x 10 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom