405 Bloodwood 1.1 oz 2.63 x 9.5 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom