410 Canarywood .9 oz 2.75 x 10 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom