412 Partridge 1.4 oz 3 x 10.3 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom