413 Jatoba 1.2 oz 2.5 x 8.5 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom