414 Partridge 1.3 oz 2.5 x 10 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom