417 Canarywood 1.8 oz 3 x 10 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom