409 Bloodwood 1.2 oz 2.75 x 10 bottom

Whorl bottom

Whorl bottom